Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Λίστα

(Παρακαλούμε όπως δώσετε μια ορθή διεύθυνση email. Μεσω του email σας θα γίνει ενεργοποίηση της εγγραφής σας, για να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο της Polignosi)


Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα:

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016(ΕΕ) για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών και τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας 125(Ι) 2018 περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 και αποκλειστικά για την εγγραφή και λήψη του ενημερωτικού δελτίου της Polignosi.